14/01/2020

VLC công bố thông báo về việc thay đổi việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( file TB gửi VSD)

Xem thông tin chi tiết tại đây.
14/01/2020

VLC CBTT nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tổ chức ĐHĐCĐ từ bất thường sang thường niên năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.
10/01/2020

VLC CBTT về việc chỉ định người công bố thông tin của công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.
30/12/2019

Thông báo chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.
28/12/2019

NQ và QĐ của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng của Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/12/2019

Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/12/2019

Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây
25/10/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/07/2019

Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/07/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.