09/04/2019

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo xem tại đây. Tài liệu xem tại đây.
21/03/2019

Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất […]
13/03/2019

Nghị quyết của HĐQT góp vốn thành lập công ty con

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ […]
13/03/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ […]
15/01/2019

Thông báo gia hạn thời gian công bố BCTC

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần: Thông báo gia hạn thời gian công bố BCTC Chi tiết xem tại đây
03/12/2018

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức) Chi tiết xem tại […]
03/12/2018

Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo: Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Chi tiết xem […]
30/11/2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (bản dự thảo chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (bản dự thảo chính […]
29/11/2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (bổ sung lần 2)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (bổ sung lần 2) Chi tiết xem […]
28/11/2018

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP.

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP. Chi tiết xem tại đây