25/10/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/07/2019

Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
25/07/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
17/07/2019

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.
19/06/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Xem thông tin chi tiết tại đây.
18/06/2019

Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Xem thông tin chi tiết tại đây.
11/06/2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Xem thông tin chi tiết tại đây.
07/06/2019

Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.
07/05/2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.
26/04/2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.