19/06/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Xem thông tin chi tiết tại đây.
18/06/2019

Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Xem thông tin chi tiết tại đây.
11/06/2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Xem thông tin chi tiết tại đây.
07/06/2019

Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.
07/05/2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây.
26/04/2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.
25/04/2019

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.
23/04/2019

Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Vilico trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.
09/04/2019

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo xem tại đây. Tài liệu xem tại đây.
21/03/2019

Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần công bố: Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo tài chính Hợp nhất […]