08/04/2022

Thông báo mất sổ cổ đông bà Nguyễn Thị Luân

THÔNG BÁO – Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Nguyễn Thị Luân Tổng Công ty Chăn nuôi Việt […]
05/04/2022

Thông báo thanh lý tài sản tại Công ty chăn nuôi Tam Đảo

Xem thông tin chi tiết tại đây Tài liệu kèm theo: Phiếu đăng ký mua tài sản (tải về), Danh sách tài sản cố định thanh […]
17/03/2022

CBTT đã nhận được Thông báo của UBCKNN về việc nhận báo cáo kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu

Xem thông tin chi tiết tại đây
15/03/2022

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem thông tin chi tiết tại đây
09/03/2022

CBTT NQ HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Xem thông tin chi tiết tại đây
11/02/2022

Thông báo mất sổ cổ đông: ông Phạm Quang Ninh

THÔNG BÁO – Căn cứ đơn báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Phạm Quang Ninh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt […]
28/01/2022

CBTT nhận được giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu hoán đổi và thông báo phát hành cổ phiếu

Xem thông tin chi tiết tại đây.
26/01/2022

CBTT nhận được đơn từ nhiệm của ông Trịnh Công Tuyến-Thành viên Ban Kiểm soát

Xem thông tin chi tiết tại đây
08/12/2021

CBTT Thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.
26/11/2021

CBTT HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu và ký hợp đồng sáp nhập

Xem thông tin chi tiết tại đây