26/01/2022

CBTT nhận được đơn từ nhiệm của ông Trịnh Công Tuyến-Thành viên Ban Kiểm soát

Xem thông tin chi tiết tại đây
08/12/2021

CBTT Thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.
26/11/2021

CBTT HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu và ký hợp đồng sáp nhập

Xem thông tin chi tiết tại đây
22/11/2021

CBTT Danh sách thành phần tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thông tin chi tiết tại đây
10/11/2021

CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem chi tiết tại đây
28/10/2021

CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021: xem tại đây Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021: xem tại đây Giải […]
25/10/2021

CBTT NQ HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thông tin chi tiết tại đây
28/09/2021

CBTT đã nhận được giấy chứng nhận ĐKDN của công ty con: Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật

Xem thông tin chi tiết tại đây
18/08/2021

Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét bán niên 2021

Xem thông tin chi tiết tại đây
13/08/2021

CBTT Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2021: xem tại đây Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021: […]