Xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Để có thêm thời gian hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình theo quy định, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 chậm nhất là 31/5/2018.