VLC đã ký hợp đồng kiểm toán cho năm 2022, 2023, 2024 với KPMG