Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP gửi Quý Cổ đông báo cáo tài chính bán niên năm 2017 gồm: Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Giải trình công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2017Tải toàn bộ báo cáo bán niên năm 2017 tại đây.