Tờ trình số 6 đề nghị thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP