Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018, nhận cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức 2018. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2018

Tổng công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018, nhận cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức 2018. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2018