Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo xem tại đây. Tài liệu xem tại đây.