Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo xem tại đây.Tài liệu xem tại đây.