Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2018 (từ 8h-12h).