Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ/CN-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP. Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP kể từ ngày 28/6/2016.