Thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát. ông Hoàng Mạnh Cường  và bà Bùi Thị Xuân của GTNfoods là 2 thành viên mới của Ban kiếm soát.