Thông báo thay đổi thành viên Ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP

Ngày 01/09/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Thông báo số 196/TB/CN-HĐQT về việc thay đổi thành viên Ban điều hành Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP