Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường 2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.