Thông báo phương thức liên lạc với Bộ phận quan hệ đầu tư (IR)