Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi Quý cổ đôngTổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP  gửi kèm theo Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán  Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Vilico