Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền