Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỉ lệ 6,5% như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/6/2017; Ngày thanh toán cổ tức: 28/6/2017