Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông,Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 18/4/2018, ĐHCĐ dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2018.