Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu được tổ chức vào ngày 28/04/2016 như sau: - Tên tổ chức thoái vốn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Số cổ phần đưa ra đấu giá: 23.719.600 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm: 14.200 đồng/cổ phần - Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 118NĐT Trong đó: + Tổ chức: 11 + Cá nhân: 107 - Tổng số khối lượng đăng ký mua: 57.553.000 cổ phần - Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:118phiếu - Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 57.553.000 cổ phần - Khối lượng đặt cao nhất: 6.310.000 cổ phần - Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần - Giá đặt mua cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần - Giá đặt mua thấp nhất: 14.200 đồng/cổ phần - Giá đấu thành công cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần - Giá đấu thành công thấp nhất: 14.200 đồng/cổ phần - Giá đấu thành công bình quân: 16.636 đồng/cổ phần - Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 118 NĐT Trong đó: + Tổ chức: 11 NĐT + Cá nhân: 107 NĐT - Tổng số lượng cổ phần bán được: 23.719.600 cổ phần Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần - Tổng giá trị cổ phần bán được: 394.605.990.000 đồng - Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/04/2016 đến 16giờ ngày 09/05/2016 - Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 06/05/2016