Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên năm 2017 của Vilico

Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam-CTCP xin thông báo lịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 18/4/2017 với những nội dung chi tiết tại đây.