Thông báo của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỉ lệ 6,5%

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP thông báo sẽ tiến hành trả cổ tức năm 2016 vào ngày 28/6/2017.