Thông báo chấp thuận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của TCTY Chăn nuôi Việt Nam-CTCP

Công ty Chứng khoán Công thương trân trọng thông báo: - Ngày 14/03/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 1158/UBCK - QLCB chấp thuận hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP với những nội dung chính sau đây: + Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn + Tên tổ chức có cổ phiếu được chào bán: Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP. + Ngành nghề kinh doanh chính: chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chế biến và bảo quản rau quả, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, … + Vốn điều lệ thực góp của tổ chức có cổ phiếu được chào bán: 631.010.000.000 đồng + Vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tổ chức có cổ phiếu được chào bán (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) là 489.600.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 77,59% vốn điều lệ) + Phương thức chào bán: bán đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; + Số lượng lô cổ phiếu đăng ký bán đấu giá: 23.719.600 cổ phần (chiếm tỷ lệ 48,45% tổng số cổ phiếu đang sở hữu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP ); + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; Trân trọng thông báo!