Thay đổi ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP

Ông Trần Văn Hùng thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 4/11/2016.