Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần công bố: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 (bản chính thức)Chi tiết xem tại đây