Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin gửi Quý Cổ đông tài liệu ĐHCĐ ngày 26/5/2018