Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội chấp thuận cho Vilico gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi Quý cổ đôngTổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chấp thuận cho gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Vilico.