Ông Phạm Duy Cường thôi làm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 1/6/2017

Ngày 30/5/2017, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-CN-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Phạm Duy Cường kể từ ngày 1/6/2017.