Ông Bùi Xuân Hải thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 1/12/2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP thông báo Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc đối với ông Bùi Xuân Hải theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/12/2017.