Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản