Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: