Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015