Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014