Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Việt Phong

Ngày 28/2/2018, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Việt Phong với giá tối thiểu là 21.000đ/cổ phần.