Nghị quyết của HĐQT về thoái vốn tại CTy CP Chăn nuôi Miền Trung

Kính gửi Quý cổ đông.Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam gửi kèm theo Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Miền Trung