Kết quả giao dịch mua thêm cổ phần VLC của GTNfoods

Kính gửi: Quý Cổ đôngCông ty Cổ phần GTNfoods đã mua thêm 2,319.000 cổ phiếu VLC nâng tỉ lệ sở hữu lên 73,72%. Giao dịch được thực hiện từ 16/11/2017 đến 15/12/2017