GTNfoods – Thông báo cập nhật tiến độ sáp nhập và đăng ký giao dịch cổ phiếu VLC phát hành hoán đổi