Giải trình công bố báo cáo tài chính năm 2016

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP giải trình công bố báo cáo tài chính năm 2016