Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019