Giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo soát xét bán niên 2021