Giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo kiểm toán riêng năm 2021