Giải trình chênh lệch LNST quý 1 năm 2021 trên báo cáo tài chính công ty mẹ