Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP giải trình Báo cáo tài chính Quý II/2017

Kính gửi Quý nhà đầu tư,Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố văn bản giải trình Báo cáo tài chính quý II/2017