Giải trình báo cáo tài chính năm 2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP gửi Quý Cổ đông văn bản giải trình về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017