Đính chính sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ quản trị công ty