Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – VILICO

Ngày 28/6/2016, Đại hội cổ đông Vilico đã họp và thông qua điều lệ công ty.