CV CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Xem thông tin chi tiết tại đây.