Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán năm 2016

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố thông tin về đơn vị được chọn thực hiện kiểm toán năm 2016 của TCT.