Công bố thông tin NQ HĐQT chấm dứt hoạt động chi nhánh 87 Nguyễn Du và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023