Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty