Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP công bố đã lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.