Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Vilico (điều chỉnh)

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin thông báo về việc điều chỉnh Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kèm theo các Tờ trình liên quan